Jerry Xu & Jieming Weng, Chongqing Gov. Deputy Mayor