Jerry Xu, DCBA President & Jieming Weng, Chongqing Gov. Deputy Mayor